Privacy verklaring Interieurmakers Rotterdam

Interieurmakers Rotterdam, gevestigd aan de Drutenstraat 2, 3087 CC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Interieurmakers Rotterdam
Drutenstraat 2
3087 CC Rotterdam
+31 6 25477110 (Henk Gravendeel)

Henk Gravendeel is de Functionaris Gegevensbescherming van Interieurmakers Rotterdam. Hij is te bereiken via henk@interieurmakersrotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Interieurmakers Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of
telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Interieurmakers Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Interieurmakers Rotterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Interieurmakers Rotterdam neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Interieurmakers Rotterdam) tussen zit.
Interieurmakers Rotterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wanneer wij persoonsgegevens verwijderen (bewaartermijnen)

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn, tenzij de wet anders voorschrijft. Bijvoorbeeld, als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen we de gegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor een ander doel zoals omschreven in dit beleid of als de wet van ons eist dat wij de gegevens bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Interieurmakers Rotterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Interieurmakers Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interieurmakers Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar henk@interieurmakersrotterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Interieurmakers Rotterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Interieurmakers Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via henk@interieurmakersrotterdam.nl